لازم

پاسخ:  واجب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لازم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.