لاشخوار سیاه

پاسخ:  داله

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «لاشخوار سیاه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.