شاخه ای از علوم فنی كه با طراخی ، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین ها سر و كار دارد

پاسخ:  مهندسی مکانیک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه ای از علوم فنی كه با طراخی ، ساخت و راه اندازی دستگاه ها و ماشین ها سر و كار دارد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.