نا خوانده

پاسخ:  طفیلی - بی سواد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نا خوانده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.