حادثه ، اتفاق

پاسخ:  رویداد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حادثه ، اتفاق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.