وابسته به صحرا و بیابان

پاسخ:  لردی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «وابسته به صحرا و بیابان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.