آب برنج پخته شده

پاسخ:  ریس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب برنج پخته شده» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.