با آمد آید

پاسخ:  رفت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «با آمد آید» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.