واجار

پاسخ:  بازار-سوق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «واجار» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.