وا داشتن به کاری

پاسخ:  اجبار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «وا داشتن به کاری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.