چاپلوس

پاسخ:  چرب زبان ، متملق

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاپلوس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.