چار سو

پاسخ:  چهارراه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چار سو» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.