خا

پاسخ:  دوش ، کتف ، شانه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.