خائب

پاسخ:  ناامید ، مأیوس

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خائب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.