خائف

پاسخ:  ترسناک ، بیمناک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خائف» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.