داءالاسد

پاسخ:  جذام ، خوره ، مرض

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «داءالاسد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.