رأس المال

پاسخ:  سرمایه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رأس المال» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.