رأفت

پاسخ:  مهربانی ، شفقت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رأفت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.