رئیس الوزراء

پاسخ:  نخست وزیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «رئیس الوزراء» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.