ساباط

پاسخ:  دالان

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ساباط» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.