هادوری

پاسخ:  گدای سمج

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هادوری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.