هاروت

پاسخ:  نام فرشته ای که به غضب خدا گرفتار شد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هاروت» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.