شابورگان

پاسخ:  فولاد معدنی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شابورگان» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.