ضائق

پاسخ:  کم وسعت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضائق» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.