ضبغ

پاسخ:  کفتار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضبغ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.