طائع

پاسخ:  فرمانبردار

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طائع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.