طاب

پاسخ:  پاکیزه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.