فارسی آسانسور

پاسخ:  آسانبر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «فارسی آسانسور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.