مأسور

پاسخ:  گرفتار ، اسیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «مأسور» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.