یائس

پاسخ:  عقیم -نازا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یائس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.