یابس

پاسخ:  خشک- سفت- سخت

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یابس» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.