یابو

پاسخ:  اسب بارکش

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یابو» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.