یاد

پاسخ:  حافظه- ذهن- خاطر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یاد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.