یاد جوانی کردن

پاسخ:  تشبیب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یاد جوانی کردن» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.