شاخه ای از پزشکی که به شناسایی و درمان بیماری های روانی می پردازد.

پاسخ:  روانپزشکی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «شاخه ای از پزشکی که به شناسایی و درمان بیماری های روانی می پردازد.» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.