راهنمای حل جدول: حرف غ

کلمه
غیربلیغ، كوتاه
غیربلیغ، كوتاه
غیرت
غیرت و پر تلاش
غیرتمند
غیرحرفه ای
غیرحقیقی
غیرخالص
غیرخصوصی
غیردائمی
غیردایره ای
غیردقیق ولی بسیار نزدیك به واقعیت
غیردقیق ولی بسیار نزدیك به واقعیت
غیرطبیعی بودن ریتم قلب را گویند
غیرقابل تغییر
غیرقابل دیدن
غیرقابل رؤیت
غیرقابل فهم و تعقل
غیرمطمئن
غیرمعمول، غیرمناسب
غیرمعنوی
غیرممكن
غیروحشی
غیظ
غیم
غیور
> >> نمایش رکورد 361 تا 390 از 386 رکورد