جدول کلمات گردشگری شماره 77

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 • ج
 • ح
 • خ
 • ه
 • ع
 • غ
 • ف
 • ق
 • ث
 • ص
 • ض
 • گ
 • ک
 • م
 • ن
 • ت
 • ا
 • ل
 • ب
 • ی
 • س
 • ش
 •  
 • چ
 • و
 • پ
 • د
 • ذ
 • ر
 • ز
 • ژ
 • ط
 • ظ
حل شده توسط 6 نفر
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:07:03
 • 90598 سید جواد احمدزاده
  زمان حل: 00:14:15
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 00:24:50
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:27:38
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:27:52
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:29:55
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)