آب بسته

پاسخ:  یخ

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب بسته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.