گاری

پاسخ:  ارابه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.