جاده ای تاریخی در میان پارچه ها

پاسخ:  ابریشم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «جاده ای تاریخی در میان پارچه ها» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.