قائم مقام شاه

پاسخ:  رافد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «قائم مقام شاه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.