هافبک چلسی

پاسخ:  هازارد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «هافبک چلسی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.