آب بند

پاسخ:  سد

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب بند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.