آب بینی

پاسخ:  خل- خیل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب بینی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.