یاد خداوند

پاسخ:  آرامبخش قلبهاست

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «یاد خداوند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.