غاری در استان قم

پاسخ:  غار کهک

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غاری در استان قم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.