چاپلوسانه

پاسخ:  لوسانه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «چاپلوسانه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.