آب نیمه گرم

پاسخ:  ولرم

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «آب نیمه گرم» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.