کاپیتان و سر دسته

پاسخ:  سرگروه

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «کاپیتان و سر دسته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.