ز انواع کامیون‌های چینی و روسی که به ایران وارد شده‌اند و فاقد کیفیت هستند

پاسخ:  بیامسی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ز انواع کامیون‌های چینی و روسی که به ایران وارد شده‌اند و فاقد کیفیت هستند» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.